Siirry sisältöön

Rekisteriseloste

Kehittämiskeskus Opinkirjo ry:n Yritys Hyvä -kilpailun osallistujarekisterin tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä ja rekisterin yhteyshenkilö

Nimi: Kehittämiskeskus Opinkirjo ry (Opinkirjo)
Osoite: Mariankatu 15 A 11, 00170 Helsinki
Puhelin: 050 532 1102
Y-tunnus: 0213545-1

Yhteyshenkilö: Anu Toivonen
Sähköpostiosoite: anu.toivonen@opinkirjo.fi

2 Tietosuojavastaava

Kehittämiskeskus Opinkirjo ry: anu.toivonen@opinkirjo.fi

3 Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä vastaa rekisterin kehittämisestä. Rekisterinpitäjällä on ylläpito-oikeus henkilötietoihin.

4 Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään Opinkirjo ry:n Yritys Hyvä -kilpailuun osallistuvien henkilöiden ja heidän ohjaajiensa henkilötietoja sekä töiden asiantuntija-arvioitsijoiden henkilötietoja.

5 Käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Yritys Hyvä -kilpailun järjestäminen, palkintojen ja stipendien jakaminen. Kilpailu tarkoituksena on antaa lapsille ja nuorille mahdollisuus yritteliäisyyteen ja yrittäjyyteen monin eri ilmentymin.

Henkilötietojen käsittelyperuste on rekisteröityjen suostumus. Alle 16-vuotiaalta lapselta tulee olla vanhempien suostumus lapsen tietojen luovuttamiseen.

6 Käsiteltävät henkilötiedot

Yhdistys käsittelee seuraavia kilpailijoiden, ohjaajien, huoltajien ja kilpailutöiden arvioitsijoiden henkilötietoja:

 • kilpailijat, yhteyshenkilöt ja ohjaajat: henkilötiedot ja yhteystiedot
 • stipendeillä palkittavien tai heidän huoltajiensa tilitiedot
 • alaikäisen henkilön huoltajan henkilötiedot ja suostumus
 • arvioitsijan nimi ja yhteystiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään:

 • rekisteröidyltä itseltään
 • kilpailijoiden osalta myös ryhmän ohjaajalta/yhteyshenkilöltä.

7 Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja luovutetaan: kilpailun perusrahoituksen myöntäjälle (Opetus- ja kulttuuriministeriö), voittajatöiden valinta (kilpailun esiraadit ja kilpailulautakunta), verottajalle (palkintostipendit), ravitsemusliikkeille (ruokavaliot) ja yhteistyötahojen palkintostipendien tiedotustarkoituksiin.

8 Henkilötietojen siirrot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9 Henkilötietojen säilytysaika

Kaikkien osallistujien henkilötietoja säilytetään Opinkirjon tietokannassa 3 kk Suomen kilpailun päättymisestä eteenpäin, jonka jälkeen ne poistetaan Opinkirjon tietokannasta. Kilpailutöitä säilytetään myöhempää tutkimuskäyttöä varten Suomen elinkeinoelämän keskusarkistossa. Mikäli työn tekijän/tekijöiden henkilötiedot eivät käy ilmi kilpailutyöstä, niitä ei myöskään luovuteta arkistoon. Kilpailussa palkittujen ja kansainvälisiin kilpailuihin osallistuvien tiedot säilytetään kilpailun historiikkia varten. Kirjanpitoaineisto säilytetään säännösten mukaan vähintään 6, enintään 10 vuotta.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa Opinkirjolle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit).

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Opinkirjon käsittelemät henkilötiedot
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
 • vaatia henkilötietojensa poistamista
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen
 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Opinkirjon oikeutettu etu
 • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Opinkirjolle, Opinkirjo käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

10 Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että Opinkirjo ei ole käsitellyt henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

11 Tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Opinkirjon tietojärjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan. Opinkirjon ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot salataan. Opinkirjon käyttämät työasemat ja tallennusmediat ovat salattu.

12 Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse tietosuojavastaavalle. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Kehittämiskeskus Opinkirjo ry
Tietosuojavastaava
Mariankatu 15 A 11
00170 Helsinki

13 Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä rekisteriselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä rekisteriseloste on viimeksi päivitetty 4.4.2023.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa