Siirry sisältöön

Muotoiluhaaste

Keksikää uusi tuote, palvelu tai sovellus.

Keksikää uusi tuote, palvelu tai sovellus

Yhteistyötehtävä Designmuseon kanssa.

Suunnitelkaa tuote, sovellus, peli tai palvelu, joka tukee kestävää elämäntapaa ja huomioi ympäristöä. Miten toimitte ympäristön ja ihmisen hyvinvoinnin puolesta? Millä tarttuisitte esimerkiksi roskaamiseen tai muuhun ympäristöä kuormittavaan toimintaan?

Seuratkaa ammattimuotoilijoiden jalanjälkiä, etsikää uteliaasti ratkaistavaa ongelmaa ja ideoikaa uudenlaisia ratkaisuja. Minkä ongelman tuote, sovellus tai palvelu ratkaisee? Kenelle se on suunnattu? Minkälaisia vaikutuksia sillä on?

Aiheeseen syventyminen voi sisältää erilaisia tutkimuksia, kyselyjä, mittaamista, vierailuja, rakentamista ja muuta toimintaa. Tärkeintä on, että kaikki osallistuvat, kokeilevat, yrittävät sekä oppivat että opettavat toinen toisiaan. Halutessanne voitte tehdä tuotteellenne myös mainoksen, jossa kerrotte, miksi juuri se esine on kaikista paras ja miksi kaikkien pitäisi se hankkia.

Kootkaa työskentelystänne ja tuotteestanne yhteinen portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia ja valmiita töitä sekä arviontia. Vinkkejä portfolion ja videon tekoon.

Muistakaa laittaa työhönne nimenne, koulunne nimi sekä kilpailusarja ja tehtävän nimi (Sarja 2, ryhmätyö: Muotoiluhaaste).

VINKKEJÄ TEKEMISEEN

Hyödyntäkää ammattimuotoilijoiden käyttämää muotoiluprosessia, joka auttaa ideoinnissa ja toteutuksessa. Vinkkejä saatte Matka palvelumuotoiluun – opas opettajalle (pdf) ja Muotoiloa! – opettajan opas muotoilukasvatukseen (pdf) -kirjoista sekä Muotoilupakki-sivustolta.

  1. Ongelma – etsitään ongelmaa, joka halutaan ratkaista. Uteliaisuus: Huomataan asioita. Otetaan selvää. Tutkitaan aistit avoimena.
  2. Empatia: Suunnitellaan kaikille. Eläydytään uteliaasti. Tunteet ja tunnelmat mukaan.
  3. Ideointi: Herätetään keksijän aivot. Tärkeintä on ideoiden määrä sekä hyvä, kannustava ja avoin ilmapiiri.
  4. Luonnostelu: Luonnostellaan jalostaen idoita ja yhdistellen niitä. Tärkeintä on ymmärrettävyys, ei työn jälki. Ideat saavat muodon.
  5. Prototyyppi: Selvitetään, miten suunnitelma toimii käytännössä. Rakennetaan testirata uudelle toiminnalle. Keksitään, miten testata helposti ja nopeasti.
  6. Testaus: Kutsutaan kaikki käyttäjät mukaan. Kokeillaan yhdessä, miten palvelu toimii. Ratkaisu on jo lähellä.
  7. Jatkokehittely: Hyödynnetään havainnot ja palautteet. Vielä on monenlaisia mahdollisuuksia kehittää eteenpäin. Kohti parempaa!
  8. Lanseeraus: On aika olla ylpeä aikaansaannoksista. Lanseeraus näyttelyn tai blogin avulla. Juhlan paikka – koko yleisö mukaan!
  9. Osallistava arvionti

 

Jaa sosiaalisessa mediassa