Siirry sisältöön

Ryhmässä on voimaa

Kirjoittakaa tai tehkää taiteen keinoin työ ryhmänne vahvuuksista.

Kirjoittakaa tai tehkää taiteen keinoin työ ryhmänne vahvuuksista

Pohtikaa ensin yhdessä ryhmässä vahvuuksianne. Kaikkien vahvuudet ovat yhtä tärkeitä. Olemme kaikki erilaisia. Kaikissa meissä on paljon asioita, joissa olemme hyviä, ja ne ovat vahvuuksiamme. On tärkeä taito osata tunnistaa omia vahvuuksia.

Työn voi tehdä pienemmän tai isomman ryhmän kesken. 

  • Onko omien vahvuuksien tunnistaminen vaikeaa vai helppoa?
  • Onko teillä samanlaisia vahvuuksia? Onko teillä erilaisia vahvuuksia?
  • Mitä teette mielellänne yhdessä? Onko teillä ryhmänä jokin yhteinen oma juttu, jossa olette hyviä?
  • Millaisia vahvuuksia teillä on ryhmänä yhdessä? Miten voisitte hyödyntää ryhmänne osaamista?

Ideoikaa sen jälkeen yhdessä projekti, jossa käytätte ryhmänne vahvuuksia. Projekti voi olla esimerkiksi yrityskokeilu, video, podcast, näytelmä tai hyväntekeväisyysprojekti. Voitte halutessanne myös toteuttaa yhteisen projektinne.

Valitkaa a) tai b) tehtävä.

a) Kirjoittakaa tai tehkää video ryhmänne vahvuuksista ja siitä, miten ja missä voisitte hyödyntää niitä yhdessä parhaiten. Millaista osaamista teillä on ryhmänä? Millä tavoin ryhmänne jäsenten vahvuudet täydentävät toisiaan? Miten ryhmänne vahvuudet auttavat yhteisen projektin toteuttamisessa?

b) Tehkää taiteen keinoin työ, joka kuvaa ryhmänne vahvuuksia ja liittäkää siihen lyhyt teksti (1-2xA4), jossa kerrotte, miten voitte hyödyntää yhteisessä projektissanne vahvuuksianne. Työ voi olla piirros, juliste, videoteos, animaatio, taulu tms.

Koostakaa työstänne portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun sekä arvioidaan tehtyä työtä ja reflektoidaan sitä, mitä työtä tehdessä opittiin. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia ja valmis työ. Lasten oman äänen ja ajatusten on hyvä tulla esiin portfoliossa. Vinkkejä portfolion ja videon tekoon.

 

VINKKEJÄ TEKEMISEEN

Voitte hyödyntää omien ja ryhmänne vahvuuksien pohtimisessa esimerkiksi alla olevan listan vahvuuksia. Jos ette tunne jotakin sanaa, kysykää ohjaajalta, opettajalta tai kaverilta.

Tutustukaa erilaisiin vahvuuksiin alla olevasta listasta.

Vahvuuksia ovat esimerkiksi kaveritaidot, hyvä mielikuvitus, hyvä kuuntelemaan, ystävällisyys, hauskuus, oma-aloitteisuus, innostuneisuus, rauhallisuus, toisten huomioiminen, sinnikkyys, rohkeus, kekseliäisyys, luovuus, oikeidenmukaisuus, uteliaisuus, tarkkuus, musikaalisuus, hyvä muisti, esiintymistaidot, hyvä huumorintaju, auttavaisuus.

Projektin voi toteuttaa myös esimerkiksi PopUp-koulupäivänä tai kerhotoimintana.

  • Opinkirjon PopUp -koulu materiaaleista löytää vinkkejä ja esimerkkejä yhteisöllisen oppimispäivän järjestämiseen.
  • Ennen kerhotoiminnan aloittamista opettaja voi tutustua Opinkirjon nettisivuilla kerhopedagogiikkaan.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Jaa sosiaalisessa mediassa