Siirry sisältöön

Yritys Hyvä -kilpailu osana opetussuunnitelmien toteutusta

Kilpailu tarjoaa mielekkäitä työtapoja opettajille ja ohjaajille opetussuunnitelman toteuttamiseen eri oppiaineissa esi- ja perusopetuksessa, toisella asteella ja opettajankoulutuksessa. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajat voivat toteuttaa Yritys Hyvän kilpailutehtäviä osana toimintaansa tai innostaa lapsia ja nuoria osallistumaan kilpailuun vapaa-ajalla.

Kilpailu innostaa yritteliäisyyteen

Yritys Hyvä kannustaa lapsia ja nuoria luovaan ajatteluprosessiin, omien vahvuuksien tunnistamiseen sekä yritteliäisyyteen ja yrittämiseen. Se innostaa myös yhdessä ideoimiseen ja tekemiseen. Samalla kilpailu tarjoaa mielekkäitä työtapoja opettajille ja ohjaajille opetussuunnitelman toteuttamiseen eri oppiaineissa.

Kilpailu sopii esi- ja perusopetukseen sekä toiselle asteelle ja opettajankoulutukseen.

Yritteliäisyys, aktiivisuus ja sosiaaliset taidot ovat kansalaistaitoja, joita tulee harjoitella kaikilla koulutusasteilla. Osallistumistapoja ovat yksilötyö tai yhdessä toteutettu ryhmätyö – pareittain, pienryhmässä tai koko luokan/opetusryhmän kesken.

Yritys Hyvä tarjoaa edellytykset oppilaslähtöiseen oppimiseen ja tekemiseen. Tehtävät tukevat esi- ja perusopetuksen sekä lukio-ja ammattikoulutuksen opetussuunnitelmien toteuttamista.

Lasten omaa toimintaa ja vahvuuksien löytämistä

Esi ja alkuopetusikäisten kilpailutehtävät ovat sarjassa 1.

Esiopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti olennaista oppimisessa on lasten oma toiminta ja luottamus omiin mahdollisuuksiinsa oppijana. Yritys Hyvän tavoitteena on kannustaa lasta kokeilemaan ja innostumaan, vahvistaa tärkeitä oppimaan oppimisen taitoja ja kehittää vuorovaikutustaitoja.

Kilpailuun osallistumista voi käyttää tukena niin laaja-alaisen osaamisen kuin oppimiskokonaisuuksien toteuttamisessa esiopetuksessa. Kilpailutuotosten toteuttamiseen on tarjolla useita erilaisia tapoja, joista voidaan valita omalle esiopetusryhmälle sopivin vaihtoehto.

Osallisuutta, yrittäjyyttä, vaikuttamista

Perusopetusikäisten kilpailutehtävät ovat sarjoissa 2 ja 3.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet sisältävät tavoitteen laaja-alaisten osaamiskokonaisuuksien ja -alueiden sisältymisestä opetukseen. Kyseessä on teemojen mukaan jaettuja kasvatus- ja koulutushaasteita, joiden lisääntynyt tarve nousee ympäröivän maailman muutoksesta. Teemoja ovat muun muassa monilukutaito (L4), työelämätaidot ja yrittäjyys (L6) sekä osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7).  Uusi opetussuunnitelma kannustaa ja ohjaa opetusta kohti oppiaineiden rajat ylittävää eheyttämistä ja yhteistyötä.

Kilpailutehtävät sopivat monialaisten oppimiskokonaisuuksien sisällöiksi.

Yritys Hyvä tukee perusopetuksen työtä tarjoamalla erilaisia tehtävänantoja, jotka sopivat useiden eri oppiaineiden toteuttavaksi.

Samalla kilpailu mahdollistaa yrittäjyyden ja yritteliäisyyden, vaikuttamisen ja osallisuuden käsittelyn monipuolisesti erilaisia aineistoja käyttäen. Lapsille ja nuorille kilpailu mahdollistaa omaehtoisen, omasta kiinnostuksesta lähtevän kilpailutyön toteutustavan valinnan.

Peruskoulun 3.–6. luokkien oppilaat muodostavat Yritys Hyvässä sarjan 2, ja 7. –9. luokkien oppilaat sarjan 3. Näissä sarjoissa on tarjolla yksilö- ja ryhmätyötehtäviä.

Lukiokoulutus

Jaa sosiaalisessa mediassaLukiokoulutus

Toisen asteen opiskelijoiden kilpailutehtävät ovat sarjassa 4.

Nuorille kilpailu mahdollistaa omaehtoisen, omasta kiinnostuksesta lähtevän kilpailutyön toteutustavan valinnan.

Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet sisältävät oppiainerajat ylittäviä aihekokonaisuuksia, jotka ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä kasvatus- ja koulutushaasteita sekä ajankohtaisia arvokannanottoja. Teemoina ovat esimerkiksi aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä sekä mediat ja monilukutaito. Tavoitteena on oppiaineiden välinen eheyttäminen ja yhteistyö, korostaen laaja-alaisen yleissivistyksen ja kokonaisuuksien ymmärtämisen merkitystä. Yritys Hyvä tukee tätä työtä tarjoamalla erilaisia tehtävänantoja, jotka sopivat useissa eri oppiaineissa toteuttavaksi. Samalla kilpailu mahdollistaa niin yrittäjyyden ja yritteliäisyyden kuin vaikuttamisen ja osallisuuden käsittelyn monipuolisesti erilaisia aineistoja käyttäen.

Ammatillinen koulutus

Ammatillisessa koulutuksessa Yritys Hyvää voi hyödyntää sekä ammatillisen tutkinnon osan että yhteisen tutkinnon osan osaamistavoitteiden oppimisessa ja saavuttamisessa. Kilpailutyön tekeminen tarjoaa edellytykset niin teoreettiseen kuin käytännölliseen oppimiseen vahvistaen oppijan tietoja ja taitoja sekä arvoja ja asenteita häntä ympäröivässä yhteiskunnassa.

Lukioiden opiskelijat muodostavat  Yritys Hyvässä yhdessä ammattiin opiskelevien kanssa sarjan 4, jossa heille kaikille on tarjolla yksilö- ja ryhmätyötehtäviä.

Kilpailu osana opetusharjoittelua, kerhotoimintaa tai muita opintoja

Opettajaksi opiskelevien kilpailutehtävät ovat sarjassa O.
Opettajaksi opiskelevilla on oma kilpailusarjansa Yritys Hyvässä. Osana opiskelua on hieno mahdollisuus kokeilla yrittäjyyskasvatuksen toteuttamista oppilaiden kanssa tai kehittää sisältöjä yrittäjyyskasvatukseen kilpailun avulla. Yrittäjyyskasvatukseen perehtyminen opintojen aikana vahvistaa omaa opettajaidentiteettiä ja antaa valmiuksia työelämään opettajana.
Opettajaksi opiskelevien kilpailutehtävät voidaan tehdä joko yksin, pareittain tai ryhmässä osana opetusharjoittelua, kerhotoimintaa tai muita opintoja. Myös vapaa-ajalla tehdyt työt voivat osallistua opettajaksi opiskelevien sarjan kilpailuun.

Kilpailuun osallistuminen vapaa-ajalla tai harrastusten parissa

Yritys Hyvään voi osallistua vapaa-ajalla esimerkiksi harrastusten parissa. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajat voivat toteuttaa Yritys Hyvän kilpailutehtäviä osana toimintaansa tai innostaa lapsia ja nuoria osallistumaan kilpailuun vapaa-ajalla.

Kilpailun järjestäjät

Yritys Hyvä -kilpailun järjestävät yhteistyössä Kehittämiskeskus Opinkirjo ja Yksityisyrittäjäin Säätiö.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Jaa sosiaalisessa mediassa